Các mẫu phiếu đăng ký của "Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018"
Các mẫu phiếu đăng ký cuộc thi khoa học kỹ thuật. Bao gồm các mẫu phiếu: Phiếu học sinh (Phiếu 1A);Phiếu phê duyệt dự án (Phiếu 1B);Phiếu người hướng dẫn/bảo trợ (Phiếu 1);Đề cương nghiên cứu (theo mẫu hướng dẫn kèm theo Phiếu học sinh 1A);Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu (nếu có);Phiếu xác nhận của nhà . . .
[Công văn 3486/BGDĐT-GDTrH] V/v hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 3486/BGDĐT-GDTrHV/v hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2017 . . .
[Công văn 1290/BGDĐT-GDTrH] V/v hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2016-2017
Kính gửi:                                            - Các cơ sở giáo dục đại học; . . .
[Công văn 4606/BGDĐT-GDTrH] Hướng dẫn quy trình triển khai tập huấn tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo KHKT và Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Số: 4606/BGDĐT-GDTrH V/v Hướng dẫn quy trình triển khai tập huấn tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo KHKT và Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   . . .
Các mẫu phiếu đăng ký của "Cuộc thi khoa học, kĩ thuật dành cho học sinh trung học" năm 2015 - 2016
Các mẫu phiếu đăng ký cuộc thi khoa học kỹ thuật. Bao gồm các mẫu phiếu: Phiếu Người bảo trợ Phiếu học sinh Phiếu phê duyệt dự án Phiếu cơ sở nghiên cứu có kiểm soát Hướng dẫn kế hoạch nghiên cứu Phiếu  xác nhận nhà khoa học Phiếu đánh giá rủi ro Phiếu cho phép thông tin Phiếu nghiên cứu . . .
[Công văn 7610/BGDĐT-GDTrH] V/v Hướng dẫn nộp hồ sơ dự thi và điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 7610 /BGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn nộp hồ sơ dự thi và điều chỉnh thời gian tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31   . . .
Các mẫu phiếu đăng ký của "Cuộc thi khoa học, kĩ thuật dành cho học sinh trung học" năm 2014 - 2015
Các mẫu phiếu đăng ký cuộc thi khoa học kỹ thuật. Bao gồm các mẫu phiếuPhiếu Người bảo trợPhiếu học sinhPhiếu phê duyệt dự ánPhiếu cơ sở nghiên cứu có kiểm soátHướng dẫn kế hoạch nghiên cứuPhiếu  xác nhận nhà khoa họcPhiếu đánh giá rủi roPhiếu cho phép thông tinPhiếu nghiên cứu động vật có xương sống . . .
[Công văn 2410] Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 2410 /BGDĐT-GDTrH V/v Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT . . .

1 Tất cả     Số lượng hiển thị: