[Công văn 4669/BGDĐT-GDTrH] Hướng dẫn đánh giá học sinh THCS theo mô hình trường học mới
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Số: 4669/BGDĐT-GDTrH V/v Hướng dẫn đánh giá học sinh THCS theo mô hình trường học mới CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc . . .
[Số: 08 /CV- CTGDTrH] Tập huấn CBQL, giáo viên trung học về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật 2014
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC Số: 08 /CV- CTGDTrH V/v: Tập huấn CBQL, giáo viên trung học về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết . . .
[09 /CV- CTGDTrH] Tập huấn dạy Toán và các môn KH bằng tiếng Anh
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC Số: 09 /CV- CTGDTrH V/v: Tập huấn giáo viên về dạy học môn Toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh . . .
[Kế hoạch 984] Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên trung học phổ thông xây dựng các chuyên đề dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 984 /KH - BGDĐT. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2014 KẾ HOẠCHTập huấn cán bộ quản lý, giáo viên trung học phổ thông xây . . .
[Công văn 5555] hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 5555/BGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua . . .
Thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông
Thực hiện Quyết định số 4763/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng mô hình trường phổ thông đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục giai đoạn 2012-2015", tiếp sau công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 của Bộ . . .

1 Tất cả     Số lượng hiển thị: