Trang chủ   > Công văn   > Các mẫu phiếu đăng ký của "Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018"

Các mẫu phiếu đăng ký của "Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018"

16:14 14/08/2017 Tải tệp đính kèm

Các mẫu phiếu đăng ký cuộc thi khoa học kỹ thuật. Bao gồm các mẫu phiếu:

 1. Phiếu học sinh (Phiếu 1A);
 2. Phiếu phê duyệt dự án (Phiếu 1B);
 3. Phiếu người hướng dẫn/bảo trợ (Phiếu 1);
 4. Đề cương nghiên cứu (theo mẫu hướng dẫn kèm theo Phiếu học sinh 1A);
 5. Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu (nếu có);
 6. Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành (nếu có);
 7. Phiếu đánh giá rủi ro (nếu có);
 8. Phiếu dự án tiếp tục (nếu có);
 9. Phiếu tham gia của con người (nếu có);
 10. Phiếu cho phép thông tin (nếu có);
 11. Phiếu nghiên cứu động vật có xương sống (nếu có);
 12. Phiếu đánh giá rủi ro chất nguy hiểm (nếu có);
 13. Phiếu sử dụng mô người và động vật (nếu có);
 14. Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu (theo mẫu Đề cương nghiên cứu kèm theo Phiếu học sinh 1A, không quá 12 trang đánh máy; khổ A4 (trái 3cm, phải 2cm, trên 2cm, dưới 2cm; cách dòng đơn); kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14; báo cáo không ghi tên đơn vị, tên học sinh, tên người bảo trợ, tên người hướng dẫn khoa học).