Trang chủ   > Công văn   > [Công văn 5396/BGDĐT-GDTrH] V/v tăng cường xây dụng và sử dụng ngân hàng đề thi trên mạng

[Công văn 5396/BGDĐT-GDTrH] V/v tăng cường xây dụng và sử dụng ngân hàng đề thi trên mạng

23:19 02/12/2018 Tải tệp đính kèm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5396/BGDĐT-GDTrH
V/v tăng cường xây dụng và sử dụng ngân hàng đề thi trên mạng

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Nhằm tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá theo tinh thần Công văn số 3711/BGDĐT-GDTrH ngày 24 tháng 8 năm 2018 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm 2018-2019 và Công văn số 4612/BGDDT-GDTrH ngày 03 tháng 10 năm 2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các Sở GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học tổ chức và hướng dẫn giáo viên tham gia biên soạn câu hỏi, xây đụng ngân hàng câu hỏi trên mạng "Truongf học kết nối" tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn để sử dụng trong quá trình dạy học ....
Chi tiết xem tệp đính kèm