Trang chủ   > Công văn   > [THÔNG BÁO] Kết quả tập huấn về công tác tổ chức Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia học ...

[THÔNG BÁO] Kết quả tập huấn về công tác tổ chức Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2016 - 2017

16:21 13/10/2016 Tải tệp đính kèm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 


Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO
Kết quả tập huấn về công tác tổ chức Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2016 - 2017

Thực hiện Kế hoạch số 463/KH-BGDĐT ngày 05/7/2016 về tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo khoa học kĩ thuật và Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2016-2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức tập huấn về công tác tổ chức Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia học sinh trung học từ ngày 27/9 – 4/10/2016 thông qua hệ thống mạng thông tin kết hợp hệ thống truyền hình hội nghị tại 21 điểm cầu. Căn cứ vào kết quả sản phẩm của học viên sau đợt tập huấn, Bộ GDĐT có những đánh giá như sau:

1. Tình hình triển khai tại các đơn vị

Nhìn chung các đơn vị đã quan tâm chỉ đạo, cử cán bộ quản lý, giáo viên (gọi chung là học viên) đủ thành phần, có năng lực tham gia đợt tập huấn. Toàn quốc đã có 2821 lượt bài học – 1202 học viên tham dự khóa tập huấn; một số địa phương có số lượng học viên tham dự đông đảo là: Đồng Tháp (1902 lượt bài học – 680 học viên), Khánh Hòa (813 lượt bài học – 366 học viên), Quảng Nam (580 lượt bài học – 274 học viên), Bình Phước (858 lượt bài học – 265 học viên), Long An (475 lượt bài học – 140 học viên), Kiên Giang (258 lượt bài học – 69 học viên), Hậu Giang (202 lượt bài học - 63 học viên), Lạng Sơn (113 lượt bài học - 57 học viên), Thái Bình (82 lượt bài học – 43 học viên).

Các học viên đã tham gia và hoàn thành các khóa học theo đúng thời gian quy định, số lượng lượt bài học đạt mức hoàn thành 75% nội dung khóa học trở lên là 84,26%. Tuy nhiên, một số đơn vị vẫn có số lượng học viên tham gia tập huấn chưa đủ yêu cầu, nhiều học viên chưa hoàn thành nội dung khóa học (17,74% lượt bài học hoàn thành 50% nội dung khóa học trở xuống).

Các Sở GDĐT: Bình Dương, Bình Định, Cà Mau, Đắk Lắk có tất cả học viên tham gia đạt mức hoàn thành 100% nội dung khóa học........

Chi tiết vui lòng xem trong tệp tin đính kèm