Lớp 12

Hoạt động nghiên cứu khoa học và cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018 và định hướng thời gian tới

Giáo dục phổ thông trong những năm qua đã khẳng định được vị trí của mình về công tác phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi NCKH nói riêng và đã bước đầu có được những kết quả bước đầu khá quan trọng hội nhập quốc tế