Lớp 6

Tài liệu tập huấn: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo khoa học kĩ thuật và cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học

Tài liệu gồm các mục chính sau:
  1. Tình hình hoạt động nghiên cứu khoa học và Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học những năm qua và định hướng thời gian tới (tr1)
  2. Hướng dẫn thực hiện một dự án khoa học kĩ thuật (tr20)
  3. Hướng dẫn chấm thi Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học (tr51)
  4. Quy trình tổ chức Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp tỉnh/thành phố qua "Trường học kết nối" (tr55)
  5. Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2012 Ban hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông (tr101)
  6. Công văn 3162/BGDĐT-GDTrH ngày 24 tháng 6 năm 2015 về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2015-2016 (tr119)
  7. PHỤ LỤC 1: Một số phương pháp sáng tạo khoa học kỹ thuật (tr129)
  8. PHỤ LỤC 2: Quy trình thực hiện dự án khoa học kỹ thuật (tr139)
  9. PHỤ LỤC 3: Một số phương pháp nghiên cứu khoa học (tr147)

Chi tiết tài liệu vui lòng xem tệp tin đính kèm

Lớp 12

Báo cáo về hoạt động trải nghiệm sáng tạo KHKT và cuộc thi KHKT dành cho HS trung học

1.Giáo dục phổ thông trong những năm qua đã khẳng định được vị trí của mình về công tác phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi NCKH nói riêng và đã bước đầu có được những kết quả bước đầu khá quan trọng hội nhập quốc tế

2. Cuộc thi KHKT cấp tỉnh đã thu hút được lực lượng đông đảo học sinh, các thầy cô giáo, các nhà khoa học ở địa phương và ngày càng quy mô và có sức lan tỏa lớn, không phân biệt vùng, miền với các điều kiện khác nhau ...
Lớp 9

Trường THCS Nguyễn Gia Thiều - Tiết mục 2 - Múa Nổi Trống Lên

Trường THCS Nguyễn Gia Thiều - Tiết mục 2 - Múa Nổi Trống Lên
Lớp 9

Trường THCS Nguyễn Gia Thiều - Tiết mục 1 - Ai ngoan sẽ được thưởng

Trường THCS Nguyễn Gia Thiều - Tiết mục 1 - Ai ngoan sẽ được thưởng
Lớp 9

Trường THCS Minh Đức - Tiết mục 6 - Kịch tuyên truyền HIV

Trường THCS Minh Đức - Tiết mục 6 - Kịch tuyên truyền HIV
Lớp 9

Trường THCS Minh Đức - Tiết mục 5 - Thuyết trình Chinh Phụ Ngâm

Trường THCS Minh Đức - Tiết mục 5 - Thuyết trình Chinh Phụ Ngâm
Lớp 9

Trường THCS Minh Đức - Tiết mục 4 - Nhảy flashmod Nhảy lên nào

Trường THCS Minh Đức - Tiết mục 4 - Nhảy flashmod Nhảy lên nào
Lớp 9

Trường THCS Minh Đức - Tiết mục 3 - Kịch tuyên truyền an toàn vệ sinh thực phẩm

Trường THCS Minh Đức - Tiết mục 3 - Kịch tuyên truyền an toàn vệ sinh thực phẩm