Lớp 11

Ứng dụng định luật Béc - nu - li

Tài liệu bao gồm một mô phỏng về ứng dụng định luật Béc-nu-li

 ĐỊNH LUẬT BECNULI
1. Định luật Becnuli
Trong sự chảy ổn định, tổng của áp suất tĩnh và áp suất động không đổi dọc theo ống (nằm ngang).
: Áp suất động ( N/m2 )
ρ : Khối lượng riêng của chất lỏng ( kg/m3)
v : Vận tốc chảy của chất lỏng ( m/s )
p : Áp suất tĩnh ( N/m2)
2. Hệ quả
* Ở chỗ ống hẹp và vận tốc lớn thì áp suất tĩnh nhỏ.

* Ở chỗ ống rộng và vận tốc nhỏ thì áp suất tĩnh lớn. 
3. Ống pitô
* Ống pitô là dụng cụ dùng để đo áp suất toàn phần của chất lỏng (tổng của áp suất tĩnh và áp suất động). Miệng ống được đặt vuông góc với dòng chảy.

h1 = h2
* Ống áp kế là dụng cụ dùng để đo áp suất tĩnh của chất lỏng. Miệng ống đặt song song với dòng chảy.
h1 > h2
Lớp 12

Đáp án Đại học môn Vật lí khối A năm 2008

Bộ sưu tập hệ thống đề thi Đại học của các năm.
Thời gian thi các môn tự luận là 180 phút, các môn trắc nghiệm là 90 phút.
Lớp 12

Đề thi Đại học môn Vật Lí khối A năm 2008

Bộ sưu tập hệ thống đề thi Đại học của các năm.
Thời gian thi các môn tự luận là 180 phút, các môn trắc nghiệm là 90 phút.
Lớp 12

Đáp án Đại học môn Vật lí khối A năm 2009

Bộ sưu tập hệ thống đề thi Đại học của các năm.
Thời gian thi các môn tự luận là 180 phút, các môn trắc nghiệm là 90 phút.
Lớp 12

Đề thi Đại học môn Vật Lí khối A năm 2009

Bộ sưu tập hệ thống đề thi Đại học của các năm.
Thời gian thi các môn tự luận là 180 phút, các môn trắc nghiệm là 90 phút.
Lớp 12

Đáp án Đại học môn Vật lí khối A năm 2010

Bộ sưu tập hệ thống đề thi Đại học của các năm.
Thời gian thi các môn tự luận là 180 phút, các môn trắc nghiệm là 90 phút.
Lớp 12

Đề thi Đại học môn Vật Lí khối A năm 2010

Bộ sưu tập hệ thống đề thi Đại học của các năm.
Thời gian thi các môn tự luận là 180 phút, các môn trắc nghiệm là 90 phút.
Lớp 12

Đáp án Đại học môn Vật lí khối A năm 2011

Bộ sưu tập hệ thống đề thi Đại học của các năm.
Thời gian thi các môn tự luận là 180 phút, các môn trắc nghiệm là 90 phút.
Lớp 12

Đề thi Đại học môn Vật Lí khối A năm 2011

Bộ sưu tập hệ thống đề thi Đại học của các năm.
Thời gian thi các môn tự luận là 180 phút, các môn trắc nghiệm là 90 phút.