Lớp 6

Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Sông Bạch Đằng có tên nôm là sông Rừng, vì hai bên bờ sông nhất là phía tả ngạn toàn là rừng rậm. Hạ lưu sông thấp, độ dốc không cao nên ảnh hưởng của thủy triều lên xuống rất mạnh, chênh nhau đến 3m.Khi triều lên, lòng sông rộng mênh mông đến hàng nghìn mét, sâu tới chục mét.

Lớp 12

Đáp án chính thức Đại học môn Lịch sử 2011


Lớp 12

Đề thi chính thức Đại học môn Lịch sử 2011


Lớp 12

Đáp án chính thức Đại học môn Lịch sử 2012


Lớp 1

Đề thi chính thức Đại học môn Lịch sử 2012


Lớp 12

Đáp án chính thức Đại học môn Lịch sử 2013


Lớp 12

Đề thi chính thức Đại học môn Lịch sử 2013


Lớp 12

Đề thi chính thức Đại học môn Lịch sử 2014


Lớp 12

Đáp án chính thức Đại học môn Lịch sử 2014