Lớp 12

[NVTH] Quản lý danh sách học sinh

Bộ Video Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Nghiệp vụ trường học trên "Trường học kết nối".
Lớp 12

[NVTH] Hướng dẫn khôi phục tài khoản giáo viên

Bộ Video Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Nghiệp vụ trường học trên "Trường học kết nối".
Lớp 12

[NVTH] Hướng dẫn xóa tài khoản giáo viên

Bộ Video Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Nghiệp vụ trường học trên "Trường học kết nối".
Lớp 12

[NVTH] Hướng dẫn đổi mật khẩu cho giáo viên

Bộ Video Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Nghiệp vụ trường học trên "Trường học kết nối".
Lớp 12

[NVTH] Hướng dẫn tạo tài khoản giáo viên

Bộ Video Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Nghiệp vụ trường học trên "Trường học kết nối".
Lớp 12

[NVTH] Quản lý danh sách giáo viên

Bộ Video Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Nghiệp vụ trường học trên "Trường học kết nối".
Lớp 12

[NVTH] Hướng dẫn xóa học sinh

Bộ Video Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Nghiệp vụ trường học trên "Trường học kết nối".
Lớp 12

[NVTH] Hướng dẫn chuyển lớp cho học sinh

Bộ Video Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Nghiệp vụ trường học trên "Trường học kết nối".