Lớp 12

Bài 2: Phiên mã -Dịch mã

18 ảnh tĩnh mô tả các quá trình phiên mã, dịch mã.

5 video mô tả cơ chế các quá trình phiên mã, dịch mã.