Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 82/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Lê Văn Hưng
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 221/2015

Phạm vi:
- Vật lí
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Nguyễn Quang Trường
Trường: THPT Chí Linh
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 83/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: TRẦN QUỲNH TRANG
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 222/2015

Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Lớp 12

Bài 7 Con lắc

Hình 1: Các lực tác dụng vào con lắc đơn
Video 1:Các lực tác dụng vào con lắc đơn khi dao động
Flash 1,2,3: Mô phỏng con lắc đơn
Flash 4: Phần mềm ghi đồ thị con lắc đơn
Lớp 12

Bài 32 Máy biến áp

Hình 1,2,3,4: Hình ảnh cấu tạo máy biến áp
Video 1: Nguyên lí hoạt động máy biến áp
Flash 1: Thí nghiệm máy biến áp
Lớp 12

Bài 35 Tán sắc ánh sáng

Hình 1,3: Hình ảnh về quang phổ liên lục
Hình 2: Thí nghiệm tán sắc ánh sáng
Video 1: Thí nghiệm tán sắc ánh sáng
Video 2: Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng
Flash 1: Thí nghiệm về quang phổ
Lớp 11

Bài 41 Hiện tượng tự cảm

Hình 1: Hình ảnh mạch điện tự cảm
Video 1: Video thí nghiệm tự cảm
Flash 1,2: Thí nghiệm hiện tượng tự cảm trong mạch điện