Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 223/2015

Phạm vi:
- Vật lí
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo:
Trường: THPT Chí Linh
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 85/2015

Phạm vi:
- Vật lí
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Trần Thị An
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 87/2015

Phạm vi:
- Vật lí
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: ĐẶNG ĐÌNH LỘC
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 88/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Mai Xuân Hữu
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 89/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: LƯƠNG THẾ MẠNH
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 90/2015

Phạm vi:
- Vật lí
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Đặng Thị Loan
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 91/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Lại Xuân Trọng
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Vật lí 92/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Mai Xuân Hữu
Trường: THPT số 2 Bảo Yên