Lớp 12

Đề trắc nghiệm Sinh học 110/2015

Phạm vi:
- Sinh học
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Hoàng Thị Nhường
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Sinh học 112/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Phan Văn Phấy
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Sinh học 113/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Đặng Thúy Nga
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Sinh học 114/2015

Phạm vi:
- Sinh học
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Phạm Thị Tin
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Sinh học 115/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: VŨ THỊ HỒNG
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Sinh học 116/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Trương Quốc Long
Trường: THPT Huỳnh Thúc Kháng
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Sinh học 117/2015

Phạm vi:
- Sinh học
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Lê Thị Hồng Hà
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Sinh học 118/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Bùi Xuân Sơn
Trường: THPT số 2 Bảo Yên