Lớp 12

[NVTH] Hướng dẫn chuyển trạn thái của học sinh

Bộ Video Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Nghiệp vụ trường học trên "Trường học kết nối".
Lớp 12

[NVTH] Hướng dẫn gán học sinh vào lớp

Bộ Video Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Nghiệp vụ trường học trên "Trường học kết nối".
Lớp 12

[NVTH] Quản lý danh sách lớp học

Bộ Video Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Nghiệp vụ trường học trên "Trường học kết nối".
Lớp 12

[NVTH] Hướng dẫn xóa lớp học

Bộ Video Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Nghiệp vụ trường học trên "Trường học kết nối".
Lớp 12

[NVTH] Hướng dẫn chỉnh sửa lớp học

Bộ Video Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Nghiệp vụ trường học trên "Trường học kết nối".
Lớp 12

[NVTH] Tạo tài khoản học sinh theo lớp học

Bộ Video Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Nghiệp vụ trường học trên "Trường học kết nối".
Lớp 12

[NVTH] Hướng dẫn tạo lớp học mới

Bộ Video Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Nghiệp vụ trường học trên "Trường học kết nối".