Lớp 12

Đề trắc nghiệm Sinh học 119/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Mai Hữu San
Trường: Tiểu học -THCS Nguyễn Hữu Cảnh
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Sinh học 120/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Sầm Văn Học
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Sinh học 121/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Hoàng Thị Khuy
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Sinh học 122/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Lê Văn Hưng
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Sinh học 123/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Phan Văn Phấy
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Sinh học 125/2015

Phạm vi:
- Sinh học
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Lương Thị Xuân
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Sinh học 126/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Vũ Thị Thu Huyền
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Sinh học 127/2015

Phạm vi:
- Sinh học
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Lương Thị Xuân
Trường: THPT số 2 Bảo Yên