Lớp 10

2.a.Chuyển động nhanh dần đều

Ø  Các thao tác được hướng dẫn qua mũi tên chuyển động. Mắc băng giấy, treo quả nặng, giữ tay → bật đồng hồ cần rung → thả tay → lấy kết quả → đo đạc, thu thập số liệu.

Ø  Phương pháp lấy số liệu C1: Đo quãng đường vật đi được sau mỗi khoảng thời gian bằng nhau. C2: Chọn mốc tọa độ và mốc thời gian, xác định tọa độ của vật ứng với từng thời điểm. Qua đó vẽ đồ thị, tính vận tốc.

Ø  Vận tốc tức thời được tính theo công thức định nghĩa, vẽ đồ thị x-t, v-t.

Ø  Lựa chọn hàm số, thay đổi các thông số đặc trưng để đồ thị lí thuyết trùng khớp với đồ thị thực nghiệm, từ đó có thể kết luận về dạng của đồ thị thực nghiệm.

Lớp 10

1. Chuyển động thẳng đều của bọt khí

Cần lựa chọn mốc tính thời gian x0, tọa độ được tính từ chân máng, thời gian được tính từ thời điểm bọt khí chuyển động qua vị trí có tọa độ x0.
Điều chỉnh góc nghiêng của máng thông qua dịch chuyển thanh đỡ nằm ngang. Điều chỉnh xong, xác nhận lựa chọn.
Ấn Play để cho bọt khí chuyển động, ấn REM để ghi nhớ tọa độ và thời điểm ứng với tọa độ ấy của vật.
Từ bảng số liệu, tính được vận tốc và vẽ đồ thị x-t, v-t. Vận tốc tính theo công thức tính vận tốc trung bình giữa hai thời điểm t1, t2 được ghi, vận tốc này gần đúng với vận tốc tức thời tại thời điểm t=(t1+t2)/2.