Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 02/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo:
Trường: THPT Chí Linh
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 139/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Lê Thị Quỳnh Mai
Trường: THPT Nguyễn Trãi
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 03/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: TRẦN QUỲNH TRANG
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 140/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: TRIỆU QUANG DŨNG
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 04/2015

Phạm vi:
- Hóa học
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: VŨ ĐÌNH VIỆT
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 141/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: NGUYỄN ĐẮC THÁI
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 05/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: TH namdao
Trường: Tiểu học Nam Đào
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 142/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: LƯƠNG THỊ BÍCH ĐÀO
Trường: THPT số 2 Bảo Yên