Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 36/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Phạm Văn Hinh
Trường:
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 37/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Phạm Văn Hinh
Trường:
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 38/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Phạm Văn Hinh
Trường:
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 39/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 40
Thời gian làm bài: 1 giờ 12 phút
Người tạo: Lê Hoàn Vũ
Trường: THPT TÔN ĐỨC THẮNG
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 40/2015

Phạm vi:
- Tiếng Anh
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Đỗ Viết Dương
Trường:
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 41/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 40
Thời gian làm bài: 1 giờ 12 phút
Người tạo: Trần Thị Chuốt
Trường: Tiểu học An Lễ
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 42/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 40
Thời gian làm bài: 1 giờ 12 phút
Người tạo: Nguyễn Văn Hồng
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 43/2015

Phạm vi:
- Tiếng Anh
Tổng số câu: 11
Thời gian làm bài: 19 phút
Người tạo: Vũ Lương Chung
Trường: THCS Sơn Thịnh