TRẮC NGHIỆM GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN

15:00


Câu hỏi 1:
Nguyên liệu của quá trình dịch mã là: