ĐỀ LUYỆN TẬP MÔN SINH HỌC SỐ 516

50:00


Câu hỏi 1:
Các phát biểu nào sau đây đúng với đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể?
  1. Làm thay đổi trình tự phân bố gen trên nhiễm sắc thể.
  2. Làm giảm hoặc tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể.
  3. Làm thay đổi thành phần gen trong nhóm gen liên kết.
  4. Có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến.