ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 - MÔN TOÁN - MÃ ĐỀ 114

01:30:00


Câu hỏi 1:
Trong không gian với hệ tọa độ \(Oxyz\), cho mặt cầu \((S): x^{2} + (y+2)^{2} + (z-2)^{2}=8\).
Tính bán kính \(R\) của \((S)\).