ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 - MÔN TOÁN - MÃ ĐỀ 119

01:30:00


Câu hỏi 1:
Tìm nghiệm của phương trình \(log_{25}(x+1)=\dfrac{1}{2}\)