ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 - MÔN TOÁN - MÃ ĐỀ 120

01:30:00


Câu hỏi 1:
Hàm số \(y=\dfrac{2x+3}{x+1}\) có bao nhiêu điểm cực trị?