ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 - MÔN TOÁN - MÃ ĐỀ 121

01:30:00


Câu hỏi 1:
Cho \(a\) là số thực dương khác 2. Tính \(I=log_{\frac{a}{2}} \left ( \dfrac{a^{2}}{4} \right )\).